Mgr. Lukáš Turzák, 058 01 Poprad, Jarmočná 1297/20, IČO: 51744562, DIČ: 1122364727, prevádzka: Sklenárstvo MIER, Šafárikovo námestie 2350/2, 052 05 Spišská Nová Ves (ďalej len podnikateľ), podniká v oblasti spracovania a predaja skla, bytových doplnkov zo skla, zasklievania okien a rámovania obrazov v súlade s právnymi predpismi SR a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP), ktoré sú vydané v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Účelom vydania týchto VOP je podrobnejšia úprava vzťahov medzi podnikateľom a klientmi v rámci vzájomných obchodných vzťahov.